Essentiële informatie over gaswinning in Waddenzee ontbreekt

UTRECHT (ANP) - In de milieueffectrapportage over de voorgenomen gaswinning in de Waddenzee bij het Friese Ternaard ontbreekt "essentiële informatie", concludeert de Commissie voor de milieueffectrapportage. Zo is er meer informatie nodig over de effecten van gaswinning op bodemdaling in aardlagen, op natuur en op broedvogelkolonies. Ook gegevens over stikstofdepositie en het effect op archeologische waarden in het gebied zijn onvoldoende in beeld. Bovendien is er niet genoeg bekend over bodemdaling door de aanleg van de gastransportleiding.

Minister Stef Blok van Economische Zaken en Klimaat had de commissie om een advies gevraagd, omdat er een besluit genomen moet worden over vergunningen die de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) nodig heeft om naar gas te kunnen boren in de Waddenzee. De commissie adviseert de minister om een aanvullend rapport te laten maken voordat er eventueel vergunningen worden verleend.

De NAM liet de rapportage maken door ingenieursbureau Arcadis. Maar de commissie is er niet tevreden over. Zo zijn monitoringsresultaten van grotere gaswinningsgebieden overgenomen voor het werk in de Waddenzee, maar het is volgens de commissie niet aannemelijk dat dat zomaar kan. Het gasveld bij Ternaard is namelijk veel kleiner. Ook over de gevolgen voor de kleine kweldergebieden voor de kust bij Ternaard is te weinig bekend, aldus de commissie.

De voorgenomen gaswinning in de Waddenzee is zeer omstreden. Natuurorganisaties vrezen voor onherstelbare aantasting van de natuur in het werelderfgoed Waddenzee. De NAM heeft toegezegd de werkzaamheden direct te zullen stilleggen als natuurschade opduikt. De Commissie voor de milieueffectrapportage spreekt nadrukkelijk geen oordeel uit over de wenselijkheid van gaswinning bij Ternaard. "We zijn een onafhankelijke partij in dit dossier dat onder een politiek en bestuurlijk vergrootglas ligt."