Strijkstok: Bestuur omstreden kankerstichting stapt op

Het bestuur van Inspire2live, de aan Alpe d'HuZes gelieerde stichting waar veel geld naar toeging, maar weinig geld voor kankeronderzoek werd uitgegeven, stapt op. Niet dat het bestuur het eens is met de kritiek, maar het meent de eigen zaak geen goed te doen door te blijven zitten. KWF Kankerbestrijding wil het subsidiegeld dat nog niet besteed is door de stichting Inspire2Live terug hebben. Dat laat de organisatie maandag weten na de bekendmaking van het aftreden van het bestuur van Inspire2Live. Van de subsidie van 3 miljoen euro die KWF Kankerbestrijding beschikbaar stelde voor het project Understanding Live, is tot dusverre 1,6 miljoen betaald aan Inspire2Live. De resterende 1,4 miljoen euro wordt niet overgemaakt, aldus KWF, dat het nog niet uitgegeven deel van het subsidiegeld terugvordert. De verklaring van het bestuur over het aftreden: Verklaring bestuur Inspire2Live: wij nemen onze verantwoordelijkheid De afgelopen week heeft de media veel aandacht besteed aan de stichtingen Inspire2Live en Alpe d’HuZes. Daarbij ging het om betalingen aan medewerkers van onze programma’s, het anti-strijkstokbeleid en de besteding aan wetenschappelijke programma’s. Zoals we al eerder hebben gesteld in de media en op onze website, betreuren wij die ophef zeer. We zien hiermee dat er schade wordt aangericht aan onze initiatieven, maar ook aan alle anderen die actief zijn in de kankerbestrijding. Dat is niet in het belang van onze supporters, vrijwilligers en iedereen die de patiënt een warm hart toedraagt. Daarom is het bestuur van Inspire2Live van plan om zo snel mogelijk af te treden. Vanzelfsprekend nemen wij onze verantwoordelijkheid en handelen alle lopende zaken zo lang als nodig is af. Beschadigd De berichtgeving in de afgelopen week omtrent Alpe d’HuZes en Inspire2Live en de reacties daarop tonen ons inziens enkel verdeelde verliezers. Hoewel wij vinden dat de berichtgeving en veel reacties geen recht doen aan de gebeurtenissen, hebben wij nu geen behoefte aan een eindeloze discussie. Die is schadelijk, niet alleen voor de betrokken stichtingen zelf, maar ook voor hun programma’s, hun verantwoordelijken en medewerkers. Daar doen wij niet aan mee. Zonder maar op enige wijze hiermee een “schuldigverklaring” te tekenen is het bestuur van Inspire2Live tot de slotsom gekomen dat haar activiteiten en naam dermate beschadigd zijn dat van een volledig herstel op geen enkele manier meer sprake kan zijn. Wij bezinnen ons dan ook op de positie en de toekomst van Inpire2Live. Ons ontbreken de woorden om uit te leggen hoezeer ons dat verdriet doet. Verantwoordelijkheid We staan nog steeds achter alle zaken die Inspire2Live sinds haar oprichting heeft geïnitieerd. Het is ons gelukt om in het buitenland meerdere succesvolle evenementen op te zetten, geschoeid op de leest van Alpe d’HuZes. Ook zijn er zeer belangrijke en baanbrekende wetenschappelijke programma’s opgezet. En we zijn trots dat een groep krachtige Patient Advocates zich bij onze stichting heeft aangesloten om direct op te komen voor het belang van de patiënt. We betreuren het dat de kritiek op Inspire2Live deze inspanningen in een verkeerd daglicht heeft gezet. Aangezien wij alleen de verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de beslissingen die de stichting Inspire2Live heeft genomen, heeft het bestuur zich voorgenomen om op korte termijn af te treden. Want met een voortzetting van de huidige situatie is niemand, ook de patiënt niet, geholpen. Vervolg Het aftreden van het bestuur zal helaas niet per direct kunnen gebeuren omdat er niet direct een voltallig nieuw bestuur voorhanden is en er nog een flink aantal zaken af te handelen zijn. Het betekent dus ook niet dat het werk van Inspire2Live daarmee niet wordt voorgezet: onze evenementen krijgen zonder twijfel een vervolg. Ook blijven we actief in de wereld van de Patient Advocacy, een belangrijke drive voor onze stichting. De wetenschappelijke projecten zullen zoals eerder afgesproken worden voortgezet en verantwoord. Uiteraard blijft het bestuur zo lang als nodig is zorg dragen voor een goede overdracht van dit alles en de verantwoording voor alle projecten. Dankwoord Wij zien ons dus genoodzaakt onze taken neer te leggen en ons te beraden op de toekomst van de stichting. Daarmee kan de stichting op dit moment niet op vol tempo verder met onze missie: binnen 10 jaar kanker onder controle te krijgen. Dat betekent niet dat we die missie daarmee vaarwel zeggen. Er zijn genoeg wetenschappers die hier nog steeds in geloven en zich aan die doelstelling willen verbinden. We bedanken hierbij alle vrijwilligers, medewerkers, wetenschappers, patient advocates, supporters, sponsoren en alle anderen die onze initiatieven een warm hart hebben toegedragen. Voor onszelf staat voorop dat we die strijd in de toekomst zeker zullen doorvoeren. Want ondanks alles is voor ons opgeven nog steeds geen optie!

2 Reacties Doe mee met de discussie →


  1. kletsmajoor

    Een wollig kletsverhaal. Ze hoeven maar één vraag duidelijk te beantwoorden: Waarom moet het bestuur een dik salaris verdienen terwijl alle andere medewerkers als vrijwilliger moeten werken?

    PS: Let ook even op hoe ze in de op een na laatste laatste alinea de buitenwereld een schuldgevoel proberen aan te praten omdat ze hun missie om over 10 jaar kanker onder controle te krijgen nu niet “op vol tempo” kunnen voortzetten.

  2. Buck Danny

    Waarom betreurt men altijd de ophef, maar nooit de praktijken die daaraan vooraf gaan? Huichelarij noem ik dat.

Reacties niet toegestaan