De 10 ergste bijbelteksten

Lezers van de vrijmoedige religieuze website Ship of Fools hebben een belangrijke verkiezing gehouden, namelijk die van de ergste passages uit de bijbel. Het is een lichtvoetig project, schrijft The Daily Telegraph, maar de uitslag mag er zijn.
Welingelichte Kringen beperkt zich hier tot het vermelden van de eerste drie van de Top-10.
1. "Doch ik laat de vrouw niet toe, dat zij lere, noch over den man heerse, maar wil, dat zij in stilheid zij." (1 Timoteüs 2;12)
Het gaat hier om een passage uit de eerste pastorale brief van Paulus aan zijn leerling Timoteüs, die vaak wordt aangehaald om vrouwen te weren uit het priesterambt. De vertaling is uit de statenbijbel. In een katholieke vertaling klinkt het zo: "Ik sta niet toe dat de vrouw onderricht geeft of meestert over de man; zij moet zich stilhouden."
2. "Ga nu heen, en sla Amalek, en verban alles, wat hij heeft, en verschoon hem niet; maar dood van den man af tot de vrouw toe, van de kinderen tot de zuigelingen, van de ossen tot de schapen, van de kemelen tot de ezelen toe." (1 Samuël 15;3) In dit bijbelvers geeft de profeet Samuël, tevens richter van de Israëlieten, opdracht tot volkerenmoord op een naburig volk.
In een andere vertaling: ""Daarom moet ge Amalek gaan verslaan, en alles wat hem toebehoort, met de banvloek treffen; zonder genade moet ge mannen en vrouwen, kinderen en zuigelingen, runderen en schapen, ezels en kamelen doden."
3. "De toveres zult gij niet laten leven." (Exodus 22:18) Mozes roept op de heksen te vermoorden.
Klik voor de resterende zeven door naar The Daily Telegraph. De Nederlandse vertaling is gemakkelijk te vinden met behulp van de derde link.

Bron(nen):   The Daily Telegraph  Ship of Fools  Statenvertaling