Wat willen de verschillende politieke partijen met de economie?

Bij de vorige verkiezingen besloot vijftien procent van de kiezers pas op de dag zelf op welke partij ze stemden. Behoor je tot die grote groep zwevende kiezers dan is onderstaand overzicht wellicht handig. Het zijn de belangrijkste punten uit de verkiezingsprogramma's op het gebied van economie. PvdA
 • Belasting op kapitaal moet omhoog en arbeid omlaag. Zolang er op grote schaal belastingontwijking plaatsvindt, wil de PvdA het tarief van de vennootschapsbelasting verhogen.
 • Er moet een nieuw tarief van 60 procent komen voor inkomens boven de 150.000 euro.
 • Er moeten groene belastingen worden ingevoerd: een CO2-belasting, verpakkingsbelasting, energiebelasting en afvalbelasting.
 • Zzp'ers moeten vrijheid en bescherming krijgen. Daarom komt er een minimumloon voor zzp’ers, inclusief sociale verzekeringen en verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering.
 • Uitkeringen en AOW moeten worden gekoppeld aan gemiddelde loonstijging.
 • Betaald ouderschapsverlof voor vaders/partners moet naar 3 maanden.
 • Jeugdloon moet worden afgeschaft.
 • Hypotheekrente aftrekken mag maximaal tot een schuld van 500.000.
D66
 • D66 wil naar een individueel pensioen, met behoud van solidariteit, maar zonder overdracht van geld van jong naar oud.
 • Minder belasting voor werkende mensen: 500 euro extra belastingkorting voor iedereen. Lagere tarieven in alle schijven.
 • Voor werkgevers wordt het aantrekkelijker mensen in dienst te nemen, in het bijzonder ouderen en mensen met een laag inkomen.
 • Vergroenen belastingstelsel: vervuilen zwaarder belasten en schone energie minder.
 • Verder verlagen van de hypotheekrenteaftrek. Afschaffen van de overdrachtsbelasting.
 • D66 wil toe naar één arbeidsrechtelijk regime voor alle werknemers waarbij er sprake is van één contract, het contract voor onbepaalde tijd.
 • Doorbetaald ouderschapsverlof voor mannen en vrouwen van 12 weken omdat dit de arbeidsdeelname van vrouwen bevordert.
 • Hogere kinderopvangtoeslag. Ook niet-werkende ouders van kinderen tussen twee en vier jaar hebben daar recht op voor max 16 uur per week.
GroenLinks
 • Belastingen op milieu stijgen met 18 miljard euro. Er komt een verpakkingsbelasting en afvalbelasting.
 • Belasting op vliegtickets. Invoeren kilometerheffing. CO2-belasting. Vlees en vis onder hoge btw-tarief.
 • Tegelijk verlichting van belasting op inkomen en arbeid met 26 miljard euro. Lagere belasting voor lage en middeninkomens door hogere arbeidskorting, maar topinkomens zwaarder belasten.
 • Nederland zet zich in voor geharmoniseerde grondslag vennootschapsbelasting met een minimumtarief. Tarief in Nederland van 25 naar 27%. Multinationals moeten per land bekend maken hoeveel belasting zij betalen.
 • ‘Piketty belasting’: progressieve belasting op vermogen op basis van reëel rendement. Weinig spaargeld: minder belasting.
 • Voor tijdelijke contracten moeten werkgevers een hogere prijs betalen onder andere via hogere WW-premies.
 • Hoger en inkomensafhankelijk kindgebonden budget. Geen tegenprestatie in bijstand.
 • Hypotheekrenteaftrek versneld afbouwen.
SP
 • Bijstand en AOW met tien procent omhoog, net als het minimumloon.
 • Pensioenleeftijd op 65 jaar in 2020. Flexibele AOW-leeftijd.
 • ZZP’ers kunnen zich verzekeren via de WIA, onder dezelfde voorwaarden als werknemers.
 • In cao’s wordt afgesproken dat de salarissen en overige beloningen van bestuurders nooit meer dan tien keer de beloning van de laagstbetaalde werknemer zijn. Het minimumjeugdloon wordt afgeschaft.
 • Multinationals en grote bedrijven moeten hun eerlijke aandeel belasting betalen.
 • De lasten voor mensen met midden- en lagere inkomens gaan omlaag. Er komt een vijfde schijf van 65% voor inkomens boven 150.000 euro.
 • Hypotheekrenteaftrek beperken tot een schuld van maximaal 350.000 euro.
VVD
 • De sociale zekerheid wordt met uitzondering van de AOW-uitkering versoberd. Uitkeringen stijgen gedurende vier jaar niet mee met het minimumloon. Huur- en zorgtoeslag gaan omlaag.
 • Meer en langdurigere tijdelijke contracten moeten worden toegestaan. Het opzeggen van een arbeidscontract moet goedkoper en eenvoudiger.
 • Inkomstenbelasting moet omlaag. Tarieven in de tweede en derde schijf gaan met 1,1 procentpunt naar beneden.
 • De vennootschapsbelasting moet omlaag naar 17 procent in de eerste schijf. Dat is minder dan in de landen om ons heen.
 • Belasting op spaargeld en erfenissen moet omlaag want daar heb je al belasting over betaald.
 • Belasting voor ouderen moet omlaag. Meer flexibiliteit door later te mogen starten met AOW en pensioen.
CDA
 • Geboorteverlof tegen 79% van het loon uitbreiden naar drie maanden voor beide partners. Het kindgebonden budget en de kinderbijslag gaan omhoog.
 • Eenverdiener heeft nu hogere belastingdruk dan tweeverdiener. Dat is onrechtvaardig.
 • Introductie van één basisverzekering voor ziekte en arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden.  Verplichting tot loondoorbetaling bij ziekte voor de werkgevers fors terugbrengen.
 • Verlaging lasten voor huishoudens. Er komt een zorgbonus: belastingvoordeel voor mensen die zorg combineren  met werk. Lagere lasten op laagbetaald werk.
 • Vennootschapsbelasting omlaag: Ontwijking en fraude door bedrijven tegengaan. Lege brievenbusfirma’s aanpakken.
 • Compenseren ouderen met klein pensioen omdat ze onevenredig getroffen zijn door huidige kabinet.
 • Twee belastingtarieven: laag tarief voor lage inkomens van 36,55 procent. Hoger tarief voor hoge inkomens: tarief vierde schijf wordt 49%.
PVV
 • AOW-leeftijd op 65 jaar.
 • Lagere inkomstenbelasting.
 • Halvering motorrijtuigenbelasting
 • (verder staat er niets in het programma)
 

Bron(nen):   NRC Handelsblad