Niet doorschuiven maar aanpakken: het program van de VVD

 De tekst van het VVD-programma dat als uitgangspunt heeft: Nederland wederopbouwen
We leven in onzekere en moeilijke tijden. Nederland is een van de mooiste, meest sociale en welvarende landen ter wereld. Maar de welvaart die zo vanzelfsprekend leek, is breekbaar. De afgelopen twee jaar heeft het kabinet Rutte I het mes gezet in de uitgaven van de overheid. We kunnen de crisis niet oplossen door schulden te maken. Nederland is niet gebouwd op de pof en op het voor ons uit schuiven van moeilijke beslissingen. Nederland is gebouwd op keihard werken en aanpakken. Op het besef dat je je geld eerst moet verdienen, voordat je het uit kunt geven. Onze verworvenheden – zorg voor iedereen, een vangnet voor wie niet werken kan – staan onder druk. Het is onze opdracht ze te behouden en ervoor te zorgen dat onze kinderen en kleinkinderen er ook van kunnen genieten. Om onze verworvenheden te behouden, zullen we ze daarom opnieuw moeten uitvinden. Wij kunnen die opdracht aan. Als 17 miljoen Nederlanders er samen de schouders onder zetten kunnen ze elke storm doorstaan. We krijgen er bovendien een mooier en beter Nederland voor terug. Een Nederland waar mensen vrij zijn om iets van hun leven te maken. Een Nederland waar mensen verantwoordelijkheid nemen, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor elkaar. Een Nederland met goed onderwijs en kansen voor allen, waar het net zo gewoon is om voor jezelf te beginnen als voor een baas. Een Nederland waar je welkom bent als je iets bijdraagt, maar niks te zoeken hebt als je alleen je hand ophoudt. Een Nederland dat niet meer uitgeeft dan het verdient en zijn kinderen niet met een hoge staatsschuld belast. Een Nederland waar initiatief wordt beloond en misdaad bestraft. Een Nederland waar jong en oud altijd en overal veilig op straat durven gaan. Een Nederland, dat op de eigen kracht van 17 miljoen Nederlanders vertrouwt.
ECONOMIE Nederland leeft boven zijn stand. Ondanks de stevige bezuinigingen van het eerste kabinet Rutte I, geeft de overheid nog steeds elke dag 70 miljoen euro meer uit dan zij binnenkrijgt. Het geld wat we jaar in jaar uit tekort komen, moeten we lenen. Nu al zijn we tien miljard euro per jaar kwijt aan rentebetalingen, twee keer zo veel als we uitgeven aan politie. Dat is weggegooid geld dat we niet kunnen investeren in betere wegen of onderwijs. Onze staatsschuld is inmiddels opgelopen naar 400 miljard euro. Dat is 50.000 euro voor elke werkende Nederlander. Dat is niet vol te houden. Voor het eerst in de geschiedenis neemt het aantal mensen dat werkt af. Er zijn dus minder mensen die kunnen helpen die schuld af te lossen. We zullen de tering naar de nering moeten zetten. De VVD loopt niet weg voor de pijnlijke maatregelen die daarvoor nodig zijn. • De VVD wil het structurele begrotingstekort van de overheid in 2017 terugbrengen naar nul. Daarna willen we onze staatsschuld zo snel mogelijk aflossen Ruim baan voor ondernemerschap Als liberalen weten we dat economische groei niet van de overheid komt, maar van ondernemend Neder- land. De overheid moet ondernemers dan ook zo min mogelijk in de weg zitten met betuttelende regels en hoge lasten.
 • Ondernemers bepalen zelf of zij op zondag open zijn
 • We gaan pensioenfondsen stimuleren om te investeren in de Nederlandse economie
 • Werkgevers hoeven de eerste 6 maanden van een WW-uitkering niet te betalenWerk moet lonenEen hoge belastingdruk is oneerlijk en bestraft het eigen initiatief van mensen. De VVD wil het evenwicht herstellen: werk moet weer lonen. Het is onacceptabel dat iemand die van een uitkering naar een baan gaat zijn inkomen achteruit ziet gaan.
 • De inkomstenbelasting voor werkende Nederlanders gaat omlaag en er komt een hogere ouderen- korting
 • De fiscale vrijstelling voor de tegemoetkoming in het woonwerk-verkeer blijft
 • Alle regelingen die mensen in een uitkering gevangen houden, worden aangepast of afgeschaft
 • De VVD investeert in de kinderopvang
 • Spaargeld tot 35.000 euro wordt niet belastWie kan, moet aan de slagWe leven langer en we krijgen minder kinderen. Daardoor zullen steeds minder mensen moeten betalen voor de kosten van zorg, onderwijs en sociale zekerheid. We zullen langer moeten doorwerken en meer mensen moeten aan de slag. Er zal altijd een vangnet zijn voor mensen die echt niet kunnen werken. Maar wie kan, die moet er ook alles aan doen om aan het werk te gaan.
 • De VVD wil het ontslagrecht versoepelen. De ontslagvergoeding wordt 1 week per gewerkt jaar, maar niet meer dan een half jaarsalaris. Dit geldt ook voor ambtenaren
 • De WW-uitkering gaat omhoog, maar de duur wordt beperkt. Dit prikkelt mensen om snel weer aan de slag te gaan
 • De regelingen voor jonggehandicapten, sociale werkplaatsen en de bijstand worden samengevoegd in één Participatiewet. Het wordt voor werkgevers makkelijker om mensen met een beperking aan te nemen
 • Wie fraudeert, verliest tijdelijk het recht op een uitkering en moet alles terugbetalen
 • CAO's gelden alleen voor bedrijven die bij de CAO-onderhandelingen betrokken zijn
 • Er komt een sociaal leenstelsel voor alle Nederlanders. Zo kunnen mensen zich hun hele leven langblijven bij- en omscholen
 • De AOW-leeftijd gaat in 2018 naar 67 en stijgt daarna mee met de levensverwachtingNieuwe energieGas, olie en kolen raken op. Energie en benzine worden duurder. Die schaarste dwingt ons om zuiniger om te springen met de hoeveelheid energie die we gebruiken. En om nieuwe, schone vormen van energieop- wekking te ontwikkelen. Gelukkig maakt schaarste ook creatief. Steeds meer mensen plaatsen bijvoorbeeld zonnecellen op het dak van hun huis. Zij moeten de stroom die ze opwekken ook kunnen verkopen. De VVD schaft alle subsidieregelingen af en maakt het makkelijker om te investeren in de energienetwerken van de toekomst.
ONDERWIJS Goed onderwijs is de basis voor een succesvol en gelukkig leven van onze kinderen. Maar een goed opgeleide bevolking is ook goed voor onze economische kracht. De lat moet dan ook omhoog in ons onderwijs. Voor slechte scholen en slechte leraren is geen plaats. De VVD wil investeren in de kwaliteit van het onderwijs en ervoor zorgen dat het beter aansluit op de arbeidsmarkt. Daarom moeten scholen meer aandacht besteden aan techniek en ondernemerschap, zowel in het basis- als in het voortgezet onderwijs. Want wij zijn in Nederland erg goed in het bedenken van dingen, maar we moeten ze ook kunnen maken. Onze universiteiten en hogescholen moeten behoren tot de internationale top. We willen ze daarom meer gaan betalen voor de kwaliteit van hun onderwijs en minder voor de hoeveelheid afgestudeerden die ze afleveren. Daar mag van de kant van de student wel iets tegenover staan: een investering in de eigen toekomst.
 • Verplichte bij- en nascholing voor alle leraren en betere ondersteuning van beginnende leraren
 • Slecht presterende leraren worden – als zij niet in staat zijn zichzelf te verbeteren – ontslagen
 • Iedere opleiding moet aankomende studenten en leerlingen eerlijk informeren over de kans ophet vinden van een baan en het te verwachten salaris
 • De VVD wil niveaus 1 en 2 van het VMBO en het MBO samenvoegen tot een praktische beroeps-opleiding voor vakmensen als lassers, electriciëns, en loodgieters. Bedrijven worden meer betrokkenbij het onderwijs
 • De VVD wil de basisbeurs afschaffen en een sociaal leenstelsel invoeren. De opbrengst investeren wein de kwaliteit van het onderwijs. De bijverdiengrens en de langstudeerregeling worden afgeschaft
 • Universiteiten, hogescholen en MBO's mogen studenten selecteren op motivatie en geschiktheid
 • De VVD wil extra investeren in fundamenteel onderzoek
pagina | 3
ZORG: DE BASIS OP ORDE Een goede gezondheid is het grootste goed. Het is een teken van beschaving dat wij een goed en voor iedereen toegankelijk zorgstelsel hebben. Helaas stijgen de kosten van de zorg veel sneller dan de groei van de economie. Nu al geeft een doorsnee gezin 11.000 euro per jaar uit aan zorg, een kwart van het inkomen. Over een jaar of 25 is dat de helft. Als we nu niet ingrijpen, wordt zorg in de toekomst onbetaal- baar. De Huisarts Hoe dichter bij huis mensen zorg kunnen krijgen, hoe beter. De eigen huisarts kent de patiënt het beste, is goedkoper dan het ziekenhuis en voelt vertrouwd. De VVD wil daarom investeren in verpleegkundigen en praktijkondersteuners die huisartsen terzijde kunnen staan. Ook zijn we voor de terugkeer van de wijkverpleegkundige. Het Ziekenhuis De VVD opent de aanval op bureaucratie en verspilling in de zorg. Elke euro die naar de zorg gaat, moet zo zinnig en zuinig mogelijk worden gebruikt.
 • Zorg kan beter en goedkoper als ziekenhuizen zich specialiseren. Als ziekenhuizen zich specialiseren maken artsen meer vlieguren en wordt dure apparatuur efficiënter gebruikt. Mensen zullen dan wel iets verder moeten reizen voor ingewikkelde ingrepen, maar krijgen er de best mogelijke zorg voor terug
 • Harder optreden tegen medische missers en betere rechtsgang voor gedupeerden.Het BasispakketDe VVD wil het basispakket kritisch tegen het licht houden. Alles wat niet echt nodig is, wat niet werkt en waar goedkopere alternatieven voor zijn, moet uit het pakket. Dat betekent ook dat we geen zaken vergoeden die mensen in alle redelijkheid zelf kunnen betalen.
 • Om de zorg te betaalbaar te houden, wordt van iedereen een extra betaling gevraagd
 • Alleen wie de zorgverzekering echt niet kan betalen, krijgt zorgtoeslagLangdurige zorgAls je afhankelijk bent van langdurige zorg, moet je zelf kunnen kiezen of je zorg aan huis wil of in een instelling. Wie je komt helpen en op welk tijdstip van de dag. Het gaat er niet om wat mensen mankeren, maar welk steuntje in de rug ze nodig hebben om mee te kunnen doen in de samenleving.
 • Gemeentes worden verantwoordelijk voor begeleiding en verzorging. Zij kunnen mensen helpen met werk, onderwijs en huisvesting
 • Het openbaar vervoer moet toegankelijk worden voor mensen met een beperking
 • We gaan het recht op een persoonsgebonden budget wettelijk vastleggen
 • Strengere aanpak ouderenmishandeling: zwaardere straffen en invoering meldplicht voorprofessionals
RUIMTE VOOR ONTWIKKELING Hoewel Nederland een van de rijkste en dichtstbevolkte landen ter wereld is, valt op hoe veel mooie open, groene landschappen er nog zijn. Het is de kunst die te behouden en tegelijkertijd ruimte te blijven maken voor nieuwe ontwikkelingen.
 • Alle ruimtelijke regels worden samengevoegd tot een snelle, eenvoudige en flexibele Omgevingswet
 • Er komt een nieuwe en eenvoudiger Natuurwet, die beschermt wat waardevol is, maar eindeloosprocederen door professionele actievoerders onmogelijk maakt
 • Bij de ontwikkeling van natuurgebieden moet meer aandacht komen voor de belangen van boeren,ondernemers en bezoekers
 • De VVD streeft naar een gelijk speelveld voor onze boeren en tuinders. Nederland gaat zichinternationaal inzetten voor de afbouw van subsidieregelingen voor de landbouwInvesteren in mobiliteit Nederland handelsland kan niet zonder een uitmuntende infrastructuur. Kanalen, spoorlijnen en wegen zijn de levensaders van onze economie. Het kabinet Rutte I heeft veel geïnvesteerd in nieuwe wegen, en die aanpak werkt. Meer asfalt leidt tot minder files. Nieuwe investeringen zijn nodig om onze infrastruc- tuur op topniveau te houden. Te vaak wordt de aanleg van nieuwe bruggen of wegen gesaboteerd door professionele bezwaar-makers. Dat moet anders. Alleen als je in de buurt woont, mag je nog bezwaar maken.
 • De VVD is tegen de kilometerheffing
 • De VVD wil elk jaar 250 miljoen euro extra investeren in nieuwe wegen
 • De maximumsnelheid kan op veel meer plekken naar 130
 • De aanbesteding van het stadsvervoer in Rotterdam heeft bewezen dat het openbaar vervoer beteren goedkoper kan. Daarom willen we dat alle grote steden hun bussen, trams en metro's openbaaraanbesteden
 • Provincies worden verantwoordelijk voor de openbare aanbesteding van regionale stoptreinen,zodat de aansluiting tussen trein en bus makkelijker wordt
 • Schiphol en de Rotterdamse haven zijn van groot belang voor onze economie en moeten de ruimtekrijgen om te groeien, net als de regionale lucht- en zeehavens
pagina | 5
WONINGMARKT De VVD komt op voor het bezit van een eigen woning. Een eigen woning is een investering in de eigen zelfstandigheid. Wij willen mensen daarom helpen bij hun eerste stappen op de woningmarkt. Ook op de huurmarkt moet iets te kiezen zijn, met huurprijzen die de echte waarde van een woning weergeven. Een Eerlijke Huurprijs De markt voor gesubsidieerde huurwoningen is ziek. Hoewel slechts een op de zes Nederlanders niet in staat is om zelf de kosten van een woning te betalen, is maar liefst een op de drie woningen in Nederland een sociale huurwoning. Veel huurders ontvangen ook nog eens huurtoeslag. Door die dubbele subsidiëring is het prijsverschil met een gewone huurwoning te groot en de prikkel om te verhuizen klein. Starters en mensen met een smalle beurs hebben het nakijken. Dat is niet eerlijk. Daarom wil de VVD dat corporaties zich weer richten op hun kerntaak: het bouwen van woningen voor mensen met een laag inkomen.
 • De bureaucratische huurcommissies en ondoorzichtige puntensystemen worden afgeschaft
 • Corporaties moeten in 5 à 10 jaar de helft van hun huurwoningen te koop aanbieden
 • Corporaties moeten een normale huur in rekening brengen. De huren mogen elk jaar 3% harderstijgen dan de inflatieEen Eigen Huis De VVD wil het bezit van een eigen woning bevorderen en het vertrouwen herstellen in de woningmarkt. Wel moet de hypotheekrenteaftrek gericht zijn op het daadwerkelijk afbetalen van schulden.
 • Vanaf 2013 is de hypotheekrente voor nieuwe hypotheken alleen nog aftrekbaar als je aflost
 • Er komt meer ruimte om belastingvrije schenkingen te doen voor de aankoop van een woning
 • De kosten koper en kleine aanpassingen aan de woning kunnen worden meegenomen in dehypotheek.
 • De overdrachtsbelasting bij de aankoop van een eerste huis wordt afgeschaft
 • Jongeren onder de 35 jaar moeten een hypotheek kunnen afsluiten met een looptijd van 35 jaar
 • De eerste vijf jaar is het volledige rentebedrag aftrekbaar. Banken mogen carrièreperspectievenbetrekken bij de vaststelling van de hoogte van de hypotheek
pagina | 6
OVERHEID De overheid is er voor de mensen, en niet andersom. De VVD wil een overheid die minder doet, maar wel waar levert voor ons belastinggeld. Een overheid die niet steeds nieuwe regels bedenkt, maar zo veel mogelijk onnodige oude regels schrapt. Het spreekt voor ons voor zich dat die overheid klantvriendelijk en dienstverlenend moet zijn.
 • Alle nieuwe subsidieregelingen worden na 5 jaar automatisch beëindigd
 • Nederland kan prima toe met minder bestuurders, politici en ambtenaren. De Tweede Kamer kan van150 leden naar 100, de Eerste Kamer van 75 naar 50
 • De deelgemeentes en stadsregio's worden afgeschaft
 • Ondernemers krijgen een vergoeding als een overheid haar rekening niet op tijd betaalt
 • Ambtenaren krijgen tot en met 2014 geen salarisverhoging
 • Het wachtgeld van politici en bestuurders wordt sterk versoberd
 • De VVD wil een rechtstreeks gekozen burgemeester om het gemeentebestuur meer kracht en smoelte geven
 • We bezuinigen op de publieke omroep. Nederland kan toe met 2 publieke tv-netten
pagina | 7
INTEGRATIE De VVD staat voor een samenleving waar iedereen meedoet. Je bent welkom in Nederland als je iets bijdraagt, maar hebt hier niets te zoeken als je alleen je hand ophoudt. Tegenover het voorrecht in Nederland te wonen, staat de plicht zelf je best te doen.
 • De VVD wil een verbod op gezichtsbedekkende kleding zoals boerka's
 • Mensen moeten zelf voor hun inburgering betalen
 • Er komt een sociaal leenstelsel voor mensen die hun inburgering niet zelf kunnen betalen.Wie voor het examen zakt, moet Nederland verlatenWerken Is Integreren Een baan is het beste middel om te integreren. Wie nog niet aantrekkelijk genoeg is voor een werkgever, moet zelf alles op alle zetten om zijn of haar kennis en vaardigheden bij te spijkeren. De VVD vindt dat je de toegang tot onze sociale zekerheid eerst moet verdienen. Het is niet eerlijk als mensen die nauwelijks een steentje hebben bijgedragen jarenlang leven op kosten van de gemeenschap.
 • De eerste tien jaar in Nederland kunnen nieuwkomers – behalve erkende vluchtelingen - geen beroep doen op de bijstand
 • Wie bijstandsfraude pleegt, verliest zijn verblijfsvergunning
 • Als je geen Nederlands spreekt, krijg je ook geen bijstand
 • De hoogte van de WW-uitkering wordt afhankelijk van de premies die je in Nederland hebt betaald
 • Criminele en overlast veroorzakende EU-burgers worden Nederland uit gezet
 • EU-burgers moeten de toegang tot onze sociale zekerheid eerst verdienen. Dus eerst een paar jaarpremie betalen en dan pas recht op een uitkeringHet Begint Met Taal Meedoen in de samenleving begint met taal. Daarom wil de VVD al vroeg in kunnen grijpen als mensen het Nederlands niet machtig zijn. We moeten voorkomen dat jongeren hun leven beginnen met een achterstand die ze nooit meer in kunnen halen. Daarom wordt er door consultatiebureaus getest op het taalgebruik van kinderen. Bij taalachterstand worden bijlessen verplicht, voor rekening van de ouders. IMMIGRATIE De VVD loopt al twintig jaar voorop in de strijd voor een eerlijk en restrictief immigratie- en asielbeleid. Alleen door streng te zijn voor mensen die hier niets te zoeken hebben, kunnen we ruimhartig zijn voor mensen die van huis en haard verdreven zijn. (Huwelijks-)migratie Iedere Nederlander heeft in principe het recht om de liefde van zijn of haar leven naar Nederland te halen. Maar die bruid of bruidegom moet wel zicht hebben op een volwaardige plek in de Nederlandse samenleving. Daarom stellen we eisen aan mensen die zich hier willen vestigen.
 • Huwelijksmigranten moeten minstens 24 jaar oud zijn, Nederlands spreken, positief staan tegenover de Nederlandse samenleving, en de partner moet minstens 120% van het minimumloon verdienen
 • Nieuwkomers krijgen pas na tien jaar recht op een permanente verblijfsvergunning
 • Als het in Europees verband niet lukt afspraken te maken over strengere eisen voor gezins-hereniging, trekt Nederland zijn eigen plan (via een opt-out)
 • Er komen snellere en eenvoudigere procedures voor verblijfsvergunningen voor kenniswerkers
 • Er komt een inkomenseis voor Antillianen die zich in Nederland willen vestigen
 • Mensen met een strafblad zijn niet welkom in NederlandAsielzoekersVoor echte vluchtelingen is altijd een plek in ons land. Bij aankomst in Nederland zullen mensen wel moeten kiezen. Of ze vragen asiel aan, of een gewone verblijfsvergunning. Daarna verdienen ze snel duidelijkheid – als de aanvraag wordt afgewezen, moeten ze ook echt weg. Het stapelen van procedures moet afgelopen zijn.
 • Illegaliteit wordt strafbaar. De opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen dus ook
 • Wie liegt bij zijn aanvraag krijgt geen verblijfsvergunning
 • Wie tijdens zijn eerste drie jaar in Nederland een strafbaar feit pleegt, wordt na de detentie het landuit gezet
 • Mensen die Nederland via een ander EU-land binnenkomen, moeten daar een verblijfsvergunning
aanvragen. Nederland neemt alleen nog aanvragen in behandeling op Schiphol
pagina | 8
VEILIGHEID EN RECHTVAARDIGHEID De belangrijkste overheidstaak is veiligheid. Er is geen vrijheid als je niet kunt gaan en staan waar jij dat wil. Een veilig Nederland begint met meer blauw op straat. Het is zonde van het geld en de mankracht als 25 po- litiekorpsen elk hun eigen inkoop, catering en personeelsadministratie doen. Daarom steunen wij de oprich- ting van een Nationale Politie. De VVD wil het vertrouwen in onze rechtsstaat herstellen. Slachtoffers moeten weten dat de overheid aan hun kant staat. De VVD pleit daarom voor een no nonsense aanpak van criminaliteit en voor straffen die recht doen aan maatschappelijke gevoelens van rechtvaardigheid.
 • De VVD investeert 250 miljoen per jaar in extra agenten
 • Het spreekrecht van slachtoffers van ernstige misdrijven wordt uitgebreid en de geleden schade wordtaltijd op de daders verhaald
 • Als er sprake is van meerdere strafbare feiten tegelijk, moet de rechter een extra zware straf opleggen
 • Er komen minimumstraffen voor ernstige gewelds- en zedenmisdrijven zoals straatroof en verkrachting
 • Geweldsmisdrijven met een discriminatoir karakter (hate crimes) worden extra zwaar bestraft
 • Zwaardere straffen voor cultureel en religieus geïnspireerd geweld als genitale verminking, 'eer'-wraak,of ontvoering
 • Gedetineerden moeten full time gaan werken
 • Wie zich verdedigt tegen een inbreker, is niet strafbaar
 • Er komt een clubpas om de overlast van coffeeshops te beperken. In coffeeshops mag allen nog met pinworden betaaldGelijke rechten De gelijkwaardigheid tussen mensen is voor de VVD een van de belangrijkste beginselen. Elk mens heeft het recht te zijn zoals hij of zij is. Er is in Nederland dan ook geen plaats voor de weigerambtenaar. De VVD wil verder dat het lesbisch ouderschap eindelijk wettelijk wordt geregeld en dat transgenders makkelijker hun geslacht kunnen wijzigen op hun geboorteakte. Tolerantie is helaas geen vanzelfsprekendheid. Daarom komt er op alle scholen verplichte voorlichting over seksualiteit en seksuele diversiteit. De VVD staat neutraal tegenover religie. Iedereen moet zelf geloven of niet (meer) geloven wat hij of zij wil. Maar wie onder verwijzing naar een hogere macht de rechten van vrouwen, homo's, afvalligen of ongelovi- gen beknot – die komt van een koude kermis thuis. Er is in Nederland geen plaats voor salafistsiche moskee- en, haatpreken en anti-integratie-imams.
pagina | 9
BUITENLANDSE ZAKEN Nederland is een internationaal georiënteerd handelsland. De samenwerking met de VS en onze Europe- se partners heeft ons vrede, veiligheid en welvaart gebracht. De VVD heeft de afgelopen twee jaar werk gemaakt van een nuchter en realistisch buitenlandbeleid: gericht op de groei van handel en welvaart, van vrede en veiligheid. Bijvoorbeeld door nauwe handelsbanden te smeden met opkomende economische grootmachten als Brazilië, India en China. Hier willen we mee doorgaan. Een Nederlandser Europa De VVD heeft de Europese Unie altijd gezien als een middel om onze welvaart te vergroten en om dingen te doen die we samen beter kunnen dan in ons eentje. Wij zijn voor economische samenwerking, maar tegen de Europese Unie als superstaat. Wij beslissen graag zelf over onze uitkeringen en belastingen. Maar wij geven ook niet toe aan de neiging ons angstvallig achter de dijken te verschansen. Want we zullen nooit vergeten dat onze rijkdom voor 70% te danken is aan de handel met het, vooral Europese, buitenland. Het beste voor Nederland is niet meer of minder Europa. Het beste voor Nederland is een Nederlandser Europa. Een Europa dat zich aan de eigen afspraken en regels houdt. Of het nu om grenscontroles of om de euro gaat. Wij helpen landen alleen als ze zelf orde op zaken stellen en als dat in het belang is van ons land.
 • Landen die zich niet aan de regels houden, kunnen niet in de euro blijven
 • Landen die hun afspraken niet nakomen worden automatisch beboet en bestraft
 • Nederland moet Europese regels niet strenger toepassen dan strikt noodzakelijk is
 • Er moet een eind komen aan het maandelijkse gependel van het Europees Parlement tussen Brusselen StraatsburgKleiner Budget, Beter Besteed Alleen een Europese Unie die helpt economische groei mogelijk te maken heeft een toekomst. De interne markt moet zo snel mogelijk worden afgemaakt. Daarnaast moet de Europese Unie ons geld beter beste- den. Er moet minder geld naar landbouw en cohesiefondsen, en meer naar kennis en innovatie Vergeleken met landen als Zweden of Duitsland betaalt Nederland te veel aan Europa. De Nederlandse bijdrage kan dus flink omlaag. Net als de begroting van de Europese Unie. In tijden van crisis moet Brussel
het goede voorbeeld geven en zelf ook de broekriem aanhalen.
 • De Nederlandse bijdrage moet met 2 miljard omlaag
 • De begroting van de EU moet onder de 1% van het totale Europese inkomen blijven
 • De interne markt moet worden voltooid. Onze ondernemers moeten in heel Europa hun diensten enproducten kunnen aanbiedenOntwikkelingssamenwerking De grote rol van de overheid in de ontwikkelingshulp heeft niet tot goede resultaten geleid. Hulp maakt afhankelijk en ontslaat regeringen van de plicht orde op zaken te stellen in hun land. Geen enkele vorm van hulp kan de plaats innemen van goed beleid en economische groei. Het Nederlandse beleid is dan ook zeer dringend aan herziening toe.
 • Het budget voor ontwikkelingshulp kan met 3 miljard omlaag. Nederlanders zijn internationaal gezien gulle gevers. Wij hebben geen overheid nodig die ons vertelt hoe solidair we moeten zijn
 • De Nederlandse bijdrage aan internationale organisaties kan omlaag. De subsidies voor de Nederland- se hulpindustrie worden stopgezetDefensieDe Nederlandse krijgsmacht heeft de afgelopen jaren veel pijnlijke bezuinigingen moeten ondergaan. De VVD is er trots op dat we desondanks over een leger beschikken dat op heel de wereld snel inzetbaar is om te strijden voor vrede en veiligheid. Het is tijd voor een pas op de plaats – er wordt niet bezuinigd op onze krijgsmacht.

570 Reacties Doe mee met de discussie →


 1. Max H

  250 miljoen extra geld voor agenten klinkt leuk maar ze vertellen er niet bij of dit bonnenschrijvers worden of rechercheurs,, en zo staat het vol met onhaalbare dingen. “Bezuinigen op ambtenaren” betekent gewoon letterlijk dat hardwerkende burgers met een hypotheek in de problemen komen .. hoeveel kosten brengt dat niet met zich mee. Hun kinderen kunnen daardoor minder studeren en leven ongezonder enz. enz. ik denk dat ik de SP maar eens een kans geef op 12 september kijken wat dat uithaalt

 2. André Somers

  De VVD heeft de afgelopen jaren in kabinetten van stilstand gezeten. Het was de VVD die de deur keihard op slot gooide als het ging om hervormingen. En dan presenteren ze zich nu als de partij van doorpakken en aanpakken? Dat is ongeloofwaardig en lachwekkend.

Reacties niet toegestaan