Liefdesmigratie rijst weer de pan uit

Het aantal ‘importbruiden’ dat naar Nederland komt is in 2008 met ruim 30 procent gestegen.
Al deze mensen inburgeren, gaat ‘de spankracht’ van Nederland te boven, vindt minister Ebenhard Van der Laan. Temeer omdat tegelijkertijd weer sprake is van een ‘vestigingsoverschot’: er komen meer mensen Nederland in dan er weggaan.
Van de 15.330 mvv’s is 70 procent verstrekt aan een vrouw, de ‘importbruid’. Maar niet altijd is sprake van ‘liefdesmigratie’, zei Van der Laan, omdat onderzoek uitwijst dat het huwelijksrecht door de hier gevestigde partner vaak meerdere keren wordt gebruikt.
Op 1 november 2004 voerde het kabinet-Balkenende II een strengere leeftijds-en inkomenseis in voor het halen van een partner van buiten de EU. Toenmalig minister voor Vreemdelingenzaken Rita Verdonk wilde met name de stroom laagopgeleiden uit Marokko en Turkije tegengaan. De ontvangende partner moest voortaan 120 procent van het minimumloon verdienen en beide partners dienden 21 jaar te zijn.
Onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek-en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie wees vorige maand uit dat in de 18 maanden daarna deze vorm van gezinsvorming met 37 procent afnam. In 2006 werd bovendien de Wet inburgering in het buitenland van kracht, die bepaalt dat een buitenlander alvorens naar Nederland te komen al basiskennis van het Nederlands moet hebben. Ook die wet had een remmend effect.
Nu de cijfers over 2008 zijn geïnventariseerd en geanalyseerd, stelt Van der Laan vast dat de daling is omgebogen in een stijging. In de Kamer zei hij dat de herkomstlanden in veel mindere mate Turkije en Marokko zijn, maar eerder Irak, Somalië en Afghanistan.
‘De wetten van Verdonk zijn goed, maar onder de huidige omstandigheden niet toereikend’, zegt Van der Laan. Het vermoeden bestaat dat de regels vaak worden omzeild. Volgens hem zijn hij en en zijn collega’s op Justitie strijdbaar hier iets aan te doen. ‘Als een caravan begint te slingeren, moet je niet remmen maar gas geven.’

Bron: de Volkskrant

Bron(nen):   De Volkskrant  De Dagelijkse Standaard