Uitstoot broeikasgassen en vervuilende stoffen blijft dalen

De uitstoot van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen blijft dalen, maakte gezondheidsinstituut RIVM bekend op basis van definitieve cijfers over 2019.

De ammoniakemissies lieten tussen 2018 en 2019 een afname zien van 6 kiloton. Dat komt neer op een daling van bijna 5 procent. Volgens de onderzoekers wordt dit vooral veroorzaakt door een vermindering van het aantal dieren en door meer emissiearme varkensstallen.

De emissie van zwaveldioxide, stikstofoxiden en fijnstof laten dezelfde gestage afname zien als de afgelopen jaren.

De uitstoot van broeikasgassen zoals koolstofdioxide, methaan, lachgas en zogeheten F-gassen daalde met 3 procent.

Tussen 1990 en 2019 nam de uitstoot van methaan, lachgas en F-gassen af met ruim de helft (53 procent).

Over ongeveer een maand publiceert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu de voorlopige cijfers over de broeikasgasemissies in 2020.