DNB: vertraging uitvoering klimaatbeleid dreigt door coronacrisis

Door de coronacrisis dreigt de uitvoering van het klimaatbeleid wereldwijd vertraging op te lopen. Daarvoor waarschuwt De Nederlandsche Bank (DNB). Volgens de toezichthouder vragen de negatieve gevolgen van klimaatverandering nog steeds om aandacht.

Hoewel de coronacrisis de wereldwijde CO2-uitstoot tijdelijk doet dalen, is een structurele vermindering van emissies nodig om de Parijse klimaatdoelen te halen. Vandaar dat DNB oproept tot een groen herstel uit de coronacrisis. De huidige situatie van lage rentestanden en lage energieprijzen zou een goede gelegenheid bieden om kansen voor zo'n groen herstel te benutten.

Op dit moment heeft het bestrijden van de pandemie uiteraard de hoogste prioriteit, erkent de centrale bank. Maar het uitstellen van noodzakelijke maatregelen vergroot het risico op schokken in de uiteindelijke overgang naar hernieuwbare energie, met schade voor de economie en financiële sector als gevolg. In de ogen van DNB zijn overheden in eerste instantie aan zet om met het gevoerde beleid de kansen voor groen herstel te benutten. Centrale banken en toezichthouders spelen hierbij dan een ondersteunende rol.

Beprijzen CO2-uitstoot
Het beprijzen van CO2-uitstoot blijft economisch gezien het meest effectieve middel om de CO2-uitstoot terug te dringen, denkt DNB. Om dat goed te regelen zou het Europese emissiehandelssysteem (ETS), het Europese systeem voor het verhandelen van uitstootrechten van broeikasgassen, moeten worden aangescherpt en uitgebreid.

Daarnaast kunnen overheden noodzakelijke investeringen in verduurzaming onderdeel maken van een op de middellange termijn gerichte stimuleringsagenda, oppert de toezichthouder. Veel maatregelen die tot nu toe genomen zijn in het kader van de coronacrisis zijn met name gericht op verlichting van acute financiële problemen bij bedrijven. Maar op termijn is het volgens DNB denkbaar dat de overheid via bestedingen de vraag gaat stimuleren. Op dat moment komt vanzelf de vraag op tafel welke investeringen de economie vooruit helpen en tegelijkertijd verduurzamen.