Mauro moet weg, want dit vindt het CDA:

Gerd Leers gaat op basis van onderstaande motie (volledige tekst) Mauro uitzetten.
Het CDA - partijcongres in vergadering bijeen op 29 oktober 2011 te Utrecht
constaterende dat:
- Binnen het Christen Democratisch Appèl steeds meer onvrede ontstaat ten aanzien van het klimaat m.n. ten aanzien van de Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling.
- Veel AMV’s in Nederland goed zijn ingeburgerd en nauwelijks nog binding hebben met de cultuur en het land van herkomst.
- Deze jonge mensen in bijna alle gevallen studeren en of een opleiding volgen.
- Zij bij het behalen van de 18-jarige leeftijd niet meer als AMV’s worden aangemerkt en daarom in veel gevallen als ongewenste vreemdelingen de grens worden overgezet en Nederland dienen te verlaten.
- Zij hierdoor hun studie of opleiding niet kunnen afmaken.
- Door een tekort aan jongeren in de samenleving en de vergrijzing in Nederland er grote bezorgdheid is over voldoende arbeidskrachten in de toekomst.
Overwegende dat:
- Het CDA vanuit haar uitgangspunten, Publieke gerechtigheid; Gespreide verantwoordelijkheid; Solidariteit en Rentmeesterschap, in haar beleid met zichzelf in tegenspreekt is door niet solidair te zijn met deze vreemdelingen in ons midden.
- Het CDA in bijzonder voor de AMV’s een betrouwbare partij moet zijn, die opkomt voor de belangen van deze jonge mensen.
-[--verwijderd..]
- Het uitzetten van de ze jonge mensen met of zonder diploma ongewenst is en niet strookt met de CDA uitgangspunten.
- Door deze jonge mensen op te nemen in onze samenleving dit zal bijdragen aan een betere balans tussen de generaties.

Spreekt uit dat:
- In de lijn met de uitgangspunten van het CDA een humaan beleid wordt gevoerd ten aanzien van deze jonge alleenstaande minderjarige vreemdelingen.