Zo wil Roemer met de SP gaan regeren: het program

De SP wil bonussen bij banken “volledig uitbannen”, een nieuw inkomstenbelastingtarief van 65 procent en is tegen iedere verhoging van de huren. Dat staat in het verkiezingsprogramma dat de partij vanmiddag heeft gepresenteerd.
De hoofdlijnen van het verkiezingsprogramma ofwel: hoe ver schuift de SP op om te regeren:

In de komende regeerperiode brengen we het begrotingstekort en de staatsschuld in lijn met onze Europese afspraken. Maar we zetten geen overhaaste stappen om eurocraten in Brussel te plezieren. Ons doel is een duurzaam herstel van de staatsfinanciën, zonder aan het sociale karakter van de samenleving te komen.

Het Kunduz-akkoord gaat aan het einde van de zomer weer van tafel. Met andere landen streven we naar een nieuw akkoord in de Europese Unie over de beste voorwaarden voor economisch herstel en bescherming van het sociale karakter van de samenleving. We denken heel wat partners in Europa aan onze kant te krijgen.
De tekorten van de overheid verkleinen door de tekorten bij burgers te vergroten is niet zinvol. Daarom zorgen we er voor dat we zowel bij de beperking van uitgaven als bij de vergroting van inkomsten de lasten eerlijk verdelen.

Wil Nederland socialer uit deze crisis komen, dan moeten we daar vanaf nu het beleid op richten.

Dat betekent dat van mensen die het kunnen lijden een extra bijdrage in de kosten van een sociale samenleving wordt gevraagd. We laten vermogende mensen meer betalen en komen met een toptarief van 65 procent voor inkomens boven anderhalve ton. Mensen die het nu al zwaar te halen hebben houden we uit de wind. We maken daarom de kinderbijslag inkomensafhankelijk en beschermen het minimumloon.

Hypotheekrenteaftrek toppen we in tien jaar tijd af voor hypotheekschulden boven 350.000 euro, daaronder kan worden afgetrokken tegen 42 procent. Aflossingsvrije hypotheken gaan we niet langer belonen. Zo verdwijnt de villasubsidie en doet de aftrek weer waarvoor hij bestemd was: mensen met gewone inkomens de kans geven een huis te kopen.

In plaats van alles te richten op bezuinigen kiezen we voor een doordachte mix van besparen en bevorderen. Dat leidt tot meer economische groei, meer werk en hogere inkomsten voor de overheid, waarmee de publieke sector en het sociale stelsel overeind kunnen worden gehouden en de staatsfinanciën weer op orde worden gebracht. We concentreren het beleid de komende jaren vooral op bevordering van hoogwaardige zorg, hooggekwalificeerd onderwijs, voldoende huisvesting voor iedereen en behoud van ons sociale stelsel.

Daarom maken we een einde aan de voortschrijdende marktwerking in de zorg en de uit de hand gelopen bureaucratie. Alleen zo kunnen we goede en toegankelijke zorg aan iedereen waarborgen en de kosten in de hand houden. Wij kiezen voor een lager in plaats van een hoger eigen risico en voor inkomensafhankelijke premies. Zo delen we de lasten eerlijker en wordt niemand van noodzakelijke zorg afgehouden. Indicatiestelling door het CIZ verdwijnt, zorgverzekeraars gaan receptmedicijnen centraal - en stukken goedkoper - inkopen. De zorg financieren we via regionale zorgbudgetten. Vrije tandartstarieven en de eigen bijdrage in de geestelijke gezondheidszorg verdwijnen. Thuiszorg, preventieve zorg en palliatieve zorg verbeteren we, ook door de zorg dichter bij huis te brengen.
We investeren extra in goed onderwijs, want dat is de beste manier om de samenleving en de economie duurzaam te versterken. We helpen studenten op een betaalbare manier hun studie af te ronden, we stimuleren schaalverkleining en hervormen de onderwijsinspectie. Klassen mogen van ons kleiner worden en schooluitval gaan we aanpakken. Als het aan ons ligt gaat iedereen onder de 27 werken of naar school. VMBO en MBO gaan we deels samenvoegen. Er komen landelijke examens en meer stageplaatsen. We stimuleren onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. We nemen maatregelen om dure managerslagen weg te snijden uit ons onderwijs. We schaffen nodeloze raden voor HBO en MBO af.

Armoedebestrijding gaan we intensiveren, vooral voor gezinnen waar kinderen in armoede opgroeien. Het minimumloon bewaken we, mensen met schulden worden eerder en beter geholpen. Onzeker flexwerken beperken we tot ‘ziek en piek’. De ontslagbescherming blijft, net als de algemeenverbindendverklaring van cao’s. Sociale werkplaatsen houden we in stand, uitstroom naar regulier werk wordt bevorderd. We belonen werkgevers die mensen met een beperking in dienst nemen. Grote bedrijven en de overheid krijgen een verplichting daartoe.

Een sterk sociaal stelsel is alleen duurzaam als we het aantal mensen dat er een beroep op doet weten te beperken. Terugdringen van de werkloosheid, tegengaan van ziekte en arbeidsongeschiktheid en optimaal gebruik maken van het arbeidspotentieel in de samenleving zijn essentiële voorwaarden. Zoiets kan alleen met voortdurende betrokkenheid van de sociale partners. Aan hen geven wij dan ook het vertrouwen en de gelegenheid om in 2013 een veelomvattend ‘sociaal contract’ te sluiten. Met daarin verplichtende afspraken over werk, inkomen en zekerheid - inclusief AOW - en pensioenvoorwaarden.

Tot 2020 gaat de AOW-leeftijd in ieder geval niet omhoog, als het aan ons ligt. En mensen die redelijkerwijs aan het einde van het arbeidzame leven zijn gekomen vanwege zwaar werk of lang arbeidsverleden kunnen er dan nog steeds met 65 uit stappen, ook als wordt beslist dat de algemene pensioenleeftijd omhoog gaat.
We gaan ervan uit dat dit brede sociaal contract maatregelen treft ter bestrijding van de groeiende jeugdwerkloosheid, verhoging van de lage arbeidsparticipatie van mensen tussen 60 en 65 en bevordering van doorwerken boven 65. Met dit sociaal contract herstellen we het onderling vertrouwen en kunnen we rekenen op instemming van de burgers, waarborging van de sociale vrede en stevige stimulering van de economische groei. Stabiliteit is immers één van de belangrijkste vestigingseisen voor bedrijven. We schrappen het automatisch ontslag bij 65, om doorwerken voor 65plussers aantrekkelijker te maken en om te voorkomen dat 65plussers in flexbanen arbeidsconcurrent worden van 65minners met vaste banen.

We vragen van alle werknemers, maar zeker die in de publieke en semipublieke sector, de bereidheid om zich ook in budgettair moeilijke tijden in te zetten voor optimale resultaten, of het nu gaat om de veiligheid, het onderwijs, de zorg, het beheer van de publieke sector. Een absolute nullijn past daar niet bij. Wij kiezen daarom voor een beperkte nullijn voor salarissen boven twee maal modaal in de publieke en semipublieke sector.
Het midden- en kleinbedrijf, de motor van onze economie, geven we extra ruimte en hulp om te groeien
en daarmee de economie op gang te brengen. Daarom houden we de BTW op 19 procent. We gaan voor
een Nationale Investeringsbank, die kredieten verstrekt aan gezonde, goed geleide ondernemingen in de industrie en andere sectoren. Om zuinig omgaan met energie te bewerkstelligen, zetten we in op twee procent energiebesparing per jaar. Overbodig woon-werkverkeer verminderen is wijs, maar werknemers straffen als ze hun werk niet naast de deur vinden, vinden we dom. Dat doen we dus niet.

We kunnen alleen duurzaam economisch herstel bereiken als we de financiële markten aan banden leggen.
In plaats van ons door hen de wet te laten voorschrijven, gaan we hen weer dienstbaar maken aan de reële economie en aan de samenleving. Dus zeggen we speculanten de wacht aan. En bannen we bonussen bij banken en andere financiële instellingen. We maken werk van de straf- en civielrechtelijke aansprakelijkheid van bestuurders van ondernemingen, we scheiden sparen van speculeren, verhogen de bankenbelasting, introduceren een speculatiebelasting en vragen een extra bijdrage aan grote ondernemingen. Maar we gaan ook kansrijke economische initiatieven stimuleren, slimme samenwerking bevorderen tussen bedrijven, kennisinstellingen en de overheid, zoals bij Brainport in Brabant en Food Valley in Gelderland en innovatie in de ICT stimuleren. We maken weer werk van een perspectiefrijk industriebeleid, van handel alleen kunnen we niet leven.

Europese samenwerking richten we niet langer op alleen maar geld verdienen maar vooral op het behoud van de vrede, de bescherming van de veiligheid en de bevordering van welvaart en welzijn voor iedereen. In plaats van steeds meer internationale concurrentie die landen en mensen tegen elkaar opzet, zetten we in op betere samenwerking om een socialer Europa op te bouwen, met respect voor diversiteit, subsidiariteit en soevereiniteit. De taak van de Europese Centrale Bank wordt, als het aan ons ligt, niet langer beperkt tot het tegengaan van inflatie, maar uitgebreid naar het bevorderen van economische groei en sociale gelijkwaardigheid. We denken daarvoor veel partners in Europa te hebben.
Internationale solidariteit en bevordering van de internationale rechtsorde horen hoeksteen van het

buitenlands beleid te zijn. We zetten in op een eerlijker belastingstelsel, eerlijker handel en bereidheid tot eerlijker delen. Hoe meer kans we arme landen geven om zich te versterken, hoe minder permanente transfers er nodig zijn van rijk naar arm. Het niveau van de ontwikkelingssamenwerking handhaven we, als een zaak van beschaving en solidariteit, maar uitvoering ervan gaan we ingrijpend verbeteren en verspilling gaan we voorkomen. Alleen dan kunnen we daarvoor steun behouden onder de bevolking.

Steun van de bevolking - dat is ook waar we hier de komende jaren grote behoefte aan hebben. Om een ander beleid te krijgen, om ervoor te zorgen dat Nederland niet nog liberaler, maar socialer wordt. We zetten daarom in op een regering die niet tegenover, maar naast de mensen staat. Alleen dan we kunnen het vertrouwen herwinnen. We betrekken burgers meer bij het bestuur van het land, onder meer door een raadgevend referendum. Bureaucratie beperken we op alle niveaus, de wet Openbaarheid Bestuur breiden we uit. We bouwen een ‘Huis voor klokkenluiders’ om maatschappelijke misstanden bloot te leggen en de samenleving te behoeden voor corruptie en verspilling. Gemeentelijke herindeling doen we alleen als burgers dat willen. Segregatie dringen we terug, gemengde wijken en scholen bevorderen we, om mensen met een verschillende herkomst een gedeelde toekomst te gunnen. Vertrouwen van burgers vereist zeker ook vergroting van de veiligheid. Agenten brengen we daarom van het bureau naar de buurt. Agressie tegen agenten en andere publieke hulpverleners wordt hard aangepakt.

En verder doen we, met uiterst beperkte middelen, maar via creatieve wegen, nog heel wat meer. Breedtesport stimuleren we, geld weggooien aan de kandidaatstelling voor Olympische Spelen stoppen we. We maken de ecologische hoofdstructuur af, ook al kost dat wat meer tijd, en we zetten de BTW op kunst en cultuur op 6 procent. Musea worden één dag per week gratis en kunstenaars geven we kans met eigen werk een fatsoenlijk inkomen te verdienen.

Bron(nen):   SP