Hervorming van het belastingstelsel: De 13 belangrijkste adviezen voor aan de formatietafel

Politiek
dinsdag, 02 april 2024 om 12:06
anp 490356368
Een van de grootste onderwerpen aan de formatietafel is het belastingstelsel. Tweede Kamer-lid Luc Stultiens (GL-PvdA) zet de dertien belangrijkste fiscale adviezen uit het nieuwe overheidsrapport 'Belastingen in maatschappelijk perspectief' op een rij.
Inkomen uit werk
“Voor elke euro belastingopbrengsten komt €0,49 uit de belasting van arbeid en slechts €0,21 uit de belasting op kapitaal. 'Het verlagen van de belasting op arbeid is economisch verstandig, goed voor het mkb en leidt tot meer bestaanszekerheid'”, schrijft Stultiens op X.
Bestaanszekerheid
“'De primaire route om bestaanszekerheid te stutten, loopt via een verhoging van het wettelijk minimumloon en de uitkeringen.' Dat is in lijn met de aanbevelingen van de Commissie Sociaal Minimum.”
Doenvermogen
'Het totale stelsel van belastingen/toeslagen is het meest ingewikkeld voor die mensen (met beperkt doenvermogen) die het het meest nodig hebben. Deze relatief kwetsbare groep zou in het bijzonder gebaat zijn bij een vereenvoudiging van ons belastingstelsel'.
Vermogensongelijkheid
'Het huidige belastingstelsel versterkt (onbedoeld) de vermogensongelijkheid. Een te scheve vermogensverdeling kan de welvaartsgroei afremmen, machtsconcentratie tot gevolg hebben en strijdig zijn met rechtvaardigheidsopvattingen in de samenleving.'
Inkomen uit vermogen
'Inkomen uit vermogen wordt gunstiger belast dan inkomen uit arbeid, sommige vermogensvormen worden zelfs gesubsidieerd. Dit vraagt om afbouw van de fiscale woningsubsidie, verlaging aftopgrens pensioenopbouw en verdere beperking lening eigen bv.'
Wonen
'De fiscale subsidie van de eigen woning (€9 miljard per jaar) stuwt de huizenprijzen op, draagt bij aan overmatige schuldfinanciering, verkleint het aanbod op de huurmarkt, leidt tot hogere belastingtarieven en pakt denivellerend uit'.
Vermogensoverdracht
'Grotere vermogensoverdrachten (waaronder de BOR) kunnen zwaarder worden belast zonder dat dit ten koste gaat van inspanningen en investeringen, in combinatie met hogere vrijstellingen voor kleinere schenkingen en erfenissen.'
Erfenissen
'De effectieve belastingdruk voor erfenissen boven de €500.000 is het meest omlaag gegaan. Hoe groter de erfenis, hoe meer de belastingdruk is gedaald.'
Vestigingsklimaat
'Beleid dat de nadruk legt op lage fiscale lasten voor bedrijven kan nadelige gevolgen hebben in de vorm van hogere belastingdruk voor werknemers of in de vorm van een minder goed vestigingsklimaat door lagere uitgaven aan onderwijs of infrastructuur.'
Marginale druk
'In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, loont het voor veel mensen om meer uren te gaan werken. Voor 4 op de 5 mensen is de marginale druk lager dan 60%. Voor 19 op de 20 mensen is de marginale druk lager dan 70%.'
Klimaat
'Onze gezondheid staat onder druk door de intensieve manier waarop wij de aarde gebruiken. Fossiele subsidies passen niet meer bij de actuele maatschappelijke opgaven.'
Milieu
'Er is met huidig beleid geen kans op het halen van klimaat- en milieudoelen in veehouderij en akkerbouw. Emissies zijn nog geheel niet beprijsd. Het beprijzen van methaan- en stikstofemissies in de landbouw is noodzakelijk om de doelen wél te halen.'
Ongelijkheid
“Hoe rijker je bent, hoe lager je effectieve belastingtarief. Middengroepen in NL betalen effectief 40% belasting. Rijkste 10% betaalt 36% belasting. Rijkste 1% betaalt 28% belasting. Rijkste 0,1% betaalt 22% belasting. Dit rapport is een waardevolle toevoeging naast alle rapporten die de afgelopen jaren zijn verschenen. De alternatieven zijn inmiddels allemaal bedacht en uitgewerkt. Nu is het tijd voor politieke keuzes", besluit Stultiens.