Soort zoekt soort

Mensen gaan meestal naast iemand zitten die op hen lijkt. Dat hebben Canadese onderzoekers aangetoond. Eerst keken ze waar studenten gingen zitten in een practicumlokaal en noteerden ze of de studenten wel of niet een bril droegen. Zo bleek dat de studenten vaker dan verwacht kon worden op basis van toeval naast iemand gingen zitten, die net als zij wel/geen bril droeg.

Voor de 2e studie bezochten ze colleges en onderzochten ze de gelijkenis voor wat betreft het dragen van een bril, haarkleur en haarlengte. Ook hier was de overeenkomst groter dan op basis van toeval verwacht kon worden. En het gold ook als alleen gekeken werd naar vrouwen of alleen naar blanken. Dat wil zeggen dat het niet alleen gaat om gelijkheid qua sekse of etnische achtergrond.

Daarmee was nog niet uitgesloten dat de studenten gewoon naast hun vrienden of vrienden van vrienden gingen zitten en daarvan weten we dat die uiterlijk meer op elkaar lijken. Dat werd onderzocht in een 3e studie, waarbij gekeken werd hoe dicht mensen bij een vreemde gingen zitten. Hieruit bleek dat hoe meer de studenten op de 'vreemde' (in werkelijkheid een medewerker) leken, hoe dichter ze bij haar gingen zitten.

In de laatste studie moesten de proefpersonen foto's bekijken van 8 mensen en aangeven hoe aardig ze ze vonden, in hoeverre ze dachten dat ze dezelfde meningen hadden, of de ander hen zou accepteren en hoe dichtbij ze bij die persoon zouden gaan zitten. Ook toen wilden ze dichtbij mensen gaan zitten, die - volgens onafhankelijke beoordelaren - uiterlijk het meest op hen leken. Ook dachten ze meer overeenkomstige meningen te hebben, vonden ze ze aardiger en verwachtten ze eerder door hen geaccepteerd te worden. Een mogelijke verklaring is dat het zoeken van de nabijheid van fysiek gelijken een evolutionair overblijfsel is, een instinct om dichtbij genetisch gelijkaardige soortgenoten te blijven.

Misschien lijkt het een onbelangrijk gegeven, maar op macroniveau kan het verstrekkende gevolgen hebben. Het leidt tot segregatie en kan etnische conflicten uitlokken en in stand houden.

Bron(nen):   BPS Research Digest