2013: één op de vijf Nederlanders slachtoffer van criminaliteit

Samenleving
maandag, 03 maart 2014 om 9:50
welingelichtekringen header 1
In 2013 gaf één op de vijf inwoners van 15 jaar en ouder aan het afgelopen jaar slachtoffer te zijn geweest van veel voorkomende criminaliteit (gewelds-, vermogens- en vandalismedelicten). Dit aandeel bleef onveranderd ten opzichte van 2012. De laatste jaren is er sprake van een licht dalende tendens bij het slachtofferschap. Dit blijkt uit de jaarlijkse Veiligheidsmonitor van het CBS, het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Nationale Politie en gemeenten. Het gaat in de Veiligheidsmonitor om de ervaring en beleving van burgers en niet om registratie van criminaliteit door de politie. Één op de veertien inwoners (7 procent) gaf aan in 2013 slachtoffer te zijn geweest van vandalisme. Dit ligt iets lager dan in 2012 (8 procent) en komt vooral door minder vernielingen aan voertuigen. Het aandeel mensen dat aangaf slachtoffer te zijn geweest van geweldsdelicten (2,4 procent) en vermogensdelicten (14 procent) bleef vrijwel gelijk aan 2012. Iets meer mensen gaven aan slachtoffer te zijn geweest van cybercrime. In 2013 bedroeg dit aandeel 13 procent, tegen 12 procent in 2012. Vooral het aandeel mensen dat aangaf slachtoffer te zijn geweest van koop- en verkoopfraude via internet nam iets toe. Iets minder mensen gaven aan te maken te hebben gehad met identiteitsfraude. Vooral inwoners van de regionale politie-eenheden Amsterdam (30 procent ), Midden-Nederland (21 procent) en Den Haag (21 procent) gaven aan relatief vaak slachtoffer van criminaliteit te zijn geweest en dan met name van vermogensdelicten. Het aandeel mensen dat in 2013 aangaf slachtoffer te zijn geweest van criminaliteit bleef in alle regionale eenheden gelijk ten opzichte van 2012. Met 37 procent voelden net zoveel mensen zich wel eens onveilig als vorig jaar, maar de onveiligheidsgevoelens in de eigen buurt namen wel iets toe. In 2013 voelde 19 procent van de inwoners zich wel eens onveilig in de eigen buurt. In 2012 was dit 18 procent. Mensen gaven iets vaker aan (resp. 8,7 en 8,1 procent) dat ze ´s avonds de deur niet meer opendoen omdat ze het niet veilig vinden. Het aantal mensen dat aangaf veel overlast te ervaren van rondhangende jongeren in de buurt is van 7 naar 6 procent afgenomen. 58 procent van de inwoners is in 2013 tevreden over het laatste contact met de politie. Ten opzichte van 2012 is dit percentage gelijk gebleven. Een samenvatting van de resultaten
Leefbaarheid en overlast in buurt — Zeven op de tien Nederlanders vinden leefbaarheid buurt in 2013 niet veranderd — Kwart Nederlanders ervaart veel overlast van fysieke verloedering in buurt — Eén op de tien heeft veel sociale overlast in buurt — Van verkeer heeft bijna een op de drie veel overlast in buurt — Buurtoverlast in totaal tussen 2012 en 2013 niet veranderd — Ruim een op de drie is (zeer) tevreden over functioneren gemeente op gebied van leefbaarheid Veiligheidsbeleving — 19 procent Nederlanders voelt zich wel eens onveilig in eigen buurt; een lichte toename ten opzichte van 2012 — Een kwart voelt zich wel eens onveilig rondom uitgaansgelegenheden — 37 procent Nederlanders voelt zich wel eens onveilig in het algemeen; dit is gelijk aan 2012 — Kans op woningbraak, zakkenrollerij, beroving en mishandeling door respectievelijk 12, 5, 3 en 3 procent als (heel) groot ingeschat — Aandeel dat kans op woninginbraak (heel) groot acht is ten opzichte van 2012 gestegen — Een op vijf wel eens respectloos behandeld door onbekenden op straat Slachtofferschap criminaliteit — Ruim 2 procent Nederlanders in 2013 slachtoffer van geweld; dit is gelijk aan 2012 — Bijna 14 procent slachtoffer van vermogensdelicten; ook dit is gelijk aan voorafgaande jaar — Ruim 7 procent slachtoffer vandalismedelicten; een lichte daling ten opzichte van 2012 — In totaal één op de vijf Nederlanders in 2013 slachtoffer van één of meer van deze vormen van ‘traditionele’ criminaliteit — Bijna 13 procent Nederlanders in 2013 slachtoffer van cybercrime; een lichte stijging ten opzichte van 2012 — Hacken komt het meest voor, gevolgd door pesten via internet, koop- of verkoopfraude en identiteitsfraude — Koop- en verkoopfraude iets toegenomen ten opzichte van 2012; identiteitsfraude gedaald, met name skimming Burgers en politie — 27 procent Nederlanders in 2013 contact gehad met politie in eigen gemeente; hiervan is 58 procent (zeer) tevreden over laatste contact — Contact met politie en tevredenheid hierover tussen 2012 en 2013 niet veranderd — Een kwart (25 procent) is (zeer) tevreden over totale functioneren politie in buurt — 28 procent is (zeer) tevreden over totale functioneren politie in algemeen — Tevredenheid over functioneren politie in buurt en in algemeen tussen 2012 en 2013 niet veranderd Preventie — 70 procent neemt waardevolle spullen mee uit auto om diefstal te voorkomen — Ruim een derde laat waardevolle spullen thuis om diefstal of beroving te voorkomen — Het sociaal-preventieve gedrag is tussen 2012 en 2013 niet wezenlijk veranderd — Twee derde heeft extra veiligheidssloten — 13 procent heeft thuis een alarminstallatie — Aanwezigheid technische preventieve voorzieningen in/rond de woning iets gedaald in vergelijking met 2012