SCP: Verhoging minimumloon levert nog geen betere gezondheid op

De recente verhoging van het minimumloon zal de komende vier jaar nog geen invloed hebben op de gezondheid en het welzijn van de groep die dat extra geld krijgt, constateert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Daarna pas zal de invloed zich beperkt voordoen. Er is eigenlijk meer nodig dan inkomensmaatregelen alleen. "Daarbij is kansrijk om ook in te zetten op maatregelen die bijdragen aan gedragsverandering, denk bijvoorbeeld aan het goedkoper maken van gezonde producten of het stimuleren van mensen om meer te bewegen", aldus het bureau. Het kabinet heeft per 1 januari het wettelijk minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen met 10 procent verhoogd. Uit eerder onderzoek was gebleken dat mensen in lagere inkomensgroepen gemiddeld een slechtere gezondheid en een lager welzijn hebben. Maar de verhoging van de laagste inkomens leidt volgens het SCP de komende vier jaar "niet of nauwelijks tot een verbetering van hun mentale en fysieke gezondheid: het draagt gemiddeld niet bij tot minder medicijngebruik, minder geestelijke gezondheidszorg of een hogere tevredenheid over het leven". Een en ander is echt een kwestie van de langere adem: positieve gezondheids- en welzijnseffecten zouden zich later wel bij met name kinderen kunnen voordoen. "Zij hebben mogelijk baat bij het gestegen inkomen van ouders. Bijvoorbeeld als ze daardoor meer kunnen sporten of minder stress hebben doordat er thuis meer financiële zekerheid is." Een substantiële vermindering van de verschillen in gezondheid en welzijn tussen inkomensgroepen is echter niet te verwachten, benadrukt het SCP. Het effect is te klein en de aanpak te algemeen. "Om gezondheids- en welzijnsachterstanden van de lage inkomensgroep terug te dringen lijkt financieel beleid dat zich specifiek richt op risicogroepen kansrijker dan het huidige, vrij generieke inkomensbeleid." Maatregelen om bijvoorbeeld schuldenproblematiek op te lossen helpen mensen niet alleen van die schulden maar ook van de stress af. Wel is de recente financiële maatregel van het kabinet "essentieel" in deze tijd met inflatie om te voorkomen dat meer mensen in armoede geraken. Een hoger inkomen op zichzelf niet hoeft te leiden tot een verbetering in gezondheid of welzijn, tekent het SCP nog aan: "Zo zou meer inkomen bijvoorbeeld ook kunnen leiden tot meer roken of alcoholconsumptie".